Elektrotehnička rješenja za vas ...

Reprezentativni izbor iz ukupne referentne liste

TRAFOSTANICE I ELEKTROPOSTROJENJA

AFIRMACIJA KARLOVAC doo Karlovac
Trgovački centar SUPERNOVA Karlovac, trafostanica TS 10(20)/0,4 kV SUPERNOVA 2x1600 kVA
ELEKTROKONTAKT dd Zagreb
Rekonstrukcija niskonaponskog postrojenja trafostanice TS 10(20)/0,4 kV "418", 2x1000 kVA
HEP-ODS doo, ELEKTROSLAVONIJA OSIJEK
Transformatorska stanica TS 10(20)/0,4 kV Osijek 268 Blok centar II i kabel KB 10(20) kV interpolacija TS Osijek 268 Blok centar II
POREČ CENTAR doo Zagreb
Trgovački centar "HISTRIA MALL" trafostanica TS 20/0,42 kV FAZINKA 3 2x1600 kVA
PIK VRBOVEC MESNA INDUSTRIJA dd Vrbovec
Rekonstrukcija trafostanice TS 10(20)/0,4 kV 221 PRERADA, 3x1600 kVA
PIK VRBOVEC MESNA INDUSTRIJA dd Vrbovec
Rekonstrukcija trafostanice TS 10(20)/0,4 kV 72, 2x1600 kVA
HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA dd Mlini
Izgradnja Hotela "ORLANDO" i rekonstrukcija Vile "BOROVKA", trafostanica TS 10(20)/0,4 kV ORLANDO 2x1000 + 630 kVA
AFIRMACIJA NEKRETNINE doo Zagreb
Trgovački centar SUPERNOVA Buzin, trafostanica TS NTS 20/0,4 kV 1179 SUPERNOVA, 2 x 2 + 1 MVA
ŠERIF EXPORT-IMPORT doo Zagreb
Trafostanica TS 20/0,4 kV DC GLINA, 1x1000 kVA
KRALJ METALA KOVNICA doo Zagreb
Trafostanica TS 20/0,4 kV KOVNICA I, 2x1000 kVA
KRALJ METALA KOVNICA doo Zagreb
Trafostanica TS KOVNICA RASKLOPIŠTE
RI-PETROL doo Rijeka
Rekonstrukcija trafostanice TS 10(20)/0,4 kV DIP 3, 2x1000 kVA
HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA dd Mlini
Rekonstrukcija trafostanice TS 10(20)/0,4 kV HOTEL MLINI, 1x630 kVA
KRALJ METALA ALATI doo Pisarovina
Trafostanica 20/0,4 kV KOVNICA II, 2x1000 kVA
MALA HE PLETERNICA d.o.o Pleternica
MHE POŽEGA na rijeci Orljavi - faza III
HRVATSKE VODE - HIDROTEHNIČKI OBJEKTI doo Zagreb
Rekonstrukcija i dogradnja CS Kazeta II
HRVATSKE VODE - HIDROTEHNIČKI OBJEKTI doo Zagreb
Sanacija NN elektropostrojenja CS Metković
HRVATSKE VODE - HIDROTEHNIČKI OBJEKTI doo Zagreb
Rekonstrukcija SN elektropostrojenja CS Mahovo
HRVATSKI TELEKOM dd Zagreb
Ugradnja elektro opreme u trafostanicu radi povećanja pouzdanosti napajanja T-HT DC UTRINE
PRIVREDA doo Petrinja
Izgradnja 10(20) kV kabelskog raspleta i pripadnih transformatorskih stanica 10(20)/0,4 kV u
svrhu napajanja crpnih stanica i pročistača Grada Petrinje
FUNGHI MIŠIĆ doo Pisarovina
TS 20/0,4 kV FUNGHI MIŠIĆ, 1x1000 kVA
HRVATSKE VODE - HIDROTEHNIČKI OBJEKTI doo Zagreb
Rekonstrukcija SN 10(20) kV postrojenja crpne stanice Davor
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA dd Zagreb
TS 10(20)/0,4 kV HEP TOPLINARSTVO, 630 kVA za kogeneracijsku elektranu na biomasu BE-TO SISAK 3 MWe/10 MWt
UNIDAL doo Vinkovci
TS 10(20)/0,4 kV UNIDAL 3, 1x1000 kVA
UNIDAL doo Vinkovci
Rekonstrukcija 10(20) kV postrojenja TS 10(20)/0,4 kV UNIDAL 1, 1x1000 kVA
TEHNODRVO doo Ogulin
Rekonstrukcija TS 10(20)/0,4 kV DIP 1, 1x630 kVA
LIPIK GLAS doo Lipik
Rekonstrukcija 0,4 kV postrojenja TS 10/0,4 kV LIPIK GLAS 2, 2x1000 kVA
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA doo ELEKTRA SISAK Sisak
Zamjena postojećih 20 kV kabela na potezu od TS 110/20kV Glina do TS 20/0,4 kV BE-TO Glina u svrhu priključenja BE-TO Drvni centar na elektroenergetsku mrežu
DRVNI CENTAR GLINA doo Glina
Rekonstrukcija TS 20/0,4 kV DC GLINA 4, 2x1600 kVA
HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA doo ELEKTRA SISAK Sisak
Rekonstrukcija TS 20/0,4 kV BE-TO GLINA
GENERAL ELECTRIC HRVATSKA doo Karlovac
Izgradnja KB 10(20) kV NOVA TS GE 3x1000 kVA - POSTOJEĆA TS GE 5x1000 kVA

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

ACOT CROATIA doo Kamanje
Sunčana elektrana ORLJAKOVO 30 kWp
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Uređenje postojeće građevine u Centar za održivi razvoj i sunčana elektrana 10 kWp
REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER doo Rijeka
Fotonaponski sustav OŠ Frane Petrića Cres 10 kWp
REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER doo Rijeka
Fotonaponski sustav OŠ Čavle Čavle 30 kWp
PTO "TOMISLAV" Duga Resa
Sunčana elektrana TOMISLAV 1 30 kWp
METAPLAST doo Ozalj
Sunčana elektrana LUG 1 30 kWp
ČISTOĆA doo Karlovac
Sunčana elektrana ČISTOĆA 1 30 kWp
BE-TO GLINA doo Glina
Kogeneracijsko postrojenje na bazi izgaranja drvne biomase BE-TO Glina 1,2 MWe/4,6 MWt
DRVNI CENTAR GLINA doo Glina
Kogeneracijsko postrojenje na bazi izgaranja drvne biomase BE-TO Drvni Centar 4,6 MWe/10 MWt

INDUSTRIJSKE GRAĐEVINE

ALSTOM HRVATSKA doo Karlovac
Rekonstrukcija elektroinstalacija jake struje upravne zgrade
KONČAR METALNE KONSTRUKCIJE dd Zagreb
Rekonstrukcija električne rasvjete tvorničke hale bravarije
PIPELIFE HRVATSKA doo Karlovac
Ugradnja sustava nadzora potrošnje električne energije
PIK VRBOVEC MESNA INDUSTRIJA dd Vrbovec
VI Faza - Rekonstrukcija i dogradnja pogona za preradu mesa
ĐURO ĐAKOVIĆ TEP doo Slavonski Brod
Rekonstrukcija električnih instalacija rasvjete tvorničkih hala "B“ i "C"
PIK VRBOVEC MESNA INDUSTRIJA dd Vrbovec
IV Faza - Skladište i ekspedit gotovih proizvoda
ADRIADIESEL dd Karlovac
Rekonstrukcija skladišta zapaljivih tekućina i plinova
PIK VRBOVEC MESNA INDUSTRIJA dd Vrbovec
V Faza - Pogon proizvodnje trajnih proizvoda
PIK VRBOVEC MESNA INDUSTRIJA dd Vrbovec
Rekonstrukcija strojarnice rashladnog postrojenja prerade
ĐURO ĐAKOVIĆ TEP doo Slavonski Brod
Rekonstrukcija električnih instalacija rasvjete tvorničkih hala br. 1 do 7
PIK VRBOVEC MESNA INDUSTRIJA dd Vrbovec
Rekonstrukcija elektroinstalacija strojarnice 1
PIK VRBOVEC MESNA INDUSTRIJA dd Vrbovec
Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
DRVNI CENTAR GLINA doo Glina
Gradnja sušara, nadstrešnica i trafostanice TS 20/0,4 kV DC GLINA 2, 1x1000 kVA
RIBNJAČARSTVO POLJANA dd Ribnjaci
Objekt za obradu, rasijecanje i preradu ribe
EUROCABLE GROUP dd Zagreb
Hala za skladištenje
MULTINORM doo Cerna
Izgradnja proizvodno-poslovne građevine s portirnicom i trafostanicom TS 10(20)/0,4 kV MULTINORM, 1x1000 kVA
ŽUVELA doo Hvar
Pogon za preradu ribe u Benkovcu
RETA doo Karlovac
Izgradnja proizvodno-poslovne građevine i trafostanice TS 20/0,4 kV RETA, 1x1000 kVA
KONČAR - INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU dd Zagreb
Ispitni laboratorij za velike električne strojeve i pogone - vatroadojava
DAH doo Karlovac
Dogradnja proizvodne građevine - izrada elektro ormara
OBRT ZA BRUNIRANJE METALA Vl. Ivan Podvorac Ozalj
Proizvodna građevina - bruniranje metala i galvanizacija
DRVNI CENTAR GLINA doo Glina
Rekonstrukcija i prenamjena skladišne hale u pogon za preradu drva
UNISOL KASTELICA doo Zagreb
Centar za sušenje drva s trafostanicom u Babinoj Gredi
DRVNI CENTAR GLINA doo Glina
Rekonstrukcija i prenamjena postojećih građevina u pogon za preradu drva te dogradnja sušionica

POSLOVNO-STAMBENE GRAĐEVINE

PRIRODOSLOVNA ŠKOLA Karlovac
Rekonstrukcija Prirodoslovne škole
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
Projekt električnih instalacija - Zgrada "A"
KARLOVAČKA BANKA dd Karlovac
Rekonstrukcija elektroinstalacija besprekidnog napajanja
URED PREDSJEDNIKA RH Zagreb
Rekonstrukcija elektroinstalacije besprekidnog napajanja sistem sale
STUDENTSKI CENTAR Karlovac
Studentski dom Karlovac
HRVATSKI TELEKOM dd Zagreb
Rekonstrukcija sustava zaštite od djelovanja munje (više građevina)
PROMO21 doo Karlovac
Poslovna zgrada PROMO21 Karlovac
VILLA ZORA doo Opatija
Višestambena zgrada VILLA ZORA
TEHNOMES doo Kopačevo
Skladište aditiva i začina
EKOPLAN doo Karlovac
Rekonstrukcija i dogradnja obiteljske kuće te prenamjena u poslovnu zgradu
KUD VRHOVAC Ozalj
Etno kuća

JAVNA RASVJETA

GRAD LUDBREG
Rekonstrukcija sustava javne rasvjete
OPĆINA GENERALSKI STOL
Rekonstrukcija sustava javne rasvjete

Kontakt

Projekta d.o.o.

za projektiranje, inženjering i usluge
Bogoslava Šuleka 29
47000 Karlovac

Tel. +385 47 414 157
Fax: +385 47 414 158
E-mail:
web: www.projekta-karlovac.hr