Elektrotehnička rješenja za vas ...

Projektiranje

U našem radu projektiranja uvijek nastojimo osigurati optimalna rješenja za ideje i potrebe investitora u skladu s najmodernijim i najkvalitetnijim tehničkim rješenjima relevantnim za predmetnu građevinu. To osiguravamo stalnim stručnim usavršavanjem i kvalitetnom suradnjom s domaćim i stranim stručnjacima na području elektrotehnike.

Projektiranje transformatorskih stanica i kompleksnih elektropostrojenja, bilo da se radi o gradnji novih ili rekonstrukcijama postojećih građevina, predstavlja primarno područje našeg poslovanja. Shodno dugogodišnjem i raznovrsnom iskustvu na standardnim i specifičnim postrojenjima za distribuciju i proizvodnju električne energije te obnovljivim izvorima energije kao i upravljačkim sustavima spremni smo odgovoriti na sve pa i najzahtjevnije projektne zadatke na tom području.

Važan segment u našem poslovanju predstavlja projektiranje elektroinstalacija za izgradnju novih ili prenamjenu/modernizaciju industrijskih postrojenja. Kao što je vidljivo iz izbora naše referentne liste, posjedujemo iskustva projektiranja iz raznovrsnih grana industrije, manjeg i višeg stupnja složenosti te specifično zahtjevnih građevina.

Također se bavimo izradom projektne dokumentacije elektroinstalacija za poslovne i stambene prostore, pojedinačne stanove, obiteljske kuće i kuće za odmor kao i velike poslovne i stambene objekte s više jedinica, neovisno o tome da li se radi o novogradnji ili rekonstrukciji/adaptaciji postojećih građevina. Izrada pojedinog projekta, a u skladu sa željama i potrebama investitora, može uključivati projektiranje elektroinstalacija jake struje i rasvjete (energetski priključak i razvod, raspored i vrsta razdjelnih ormara, utičnica, fiksnih priključaka i rasvjetnih tijela i sl.), slabe struje (telefon, internet, kućni govorni uređaj, antenske instalacije i sl.), sustava sigurnosne i tehničke zaštite (vatrodojava, plinodojava, protuprovala, videonadzor i sl.) te sustava za zaštitu od djelovanja munje. Projektiranje ove vrste elektroinstalacija, a obzirom na složenost izgradnje ili zahvate prilikom rekonstrukcije ili adaptacije, može uključivati suradnju s arhitektima i projektantima drugih instalacija ili samostalan rad, a sve u skladu sa željama investitora.


Nadzor

Sukladno Zakonu o gradnji nudimo stručni nadzor nad izvođenjem elektrotehničkih radova i kontrolu ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru uz poduzimanje odgovarajućih mjera i radnji koje osiguravaju realizaciju istih.

Stručni nadzor obuhvaća preuzimanje radova, provjeru gradnje prema građevinskoj dozvoli i projektnoj dokumentaciji, vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja i učinkovitosti, pregled pogona izvođača i podizvođača izvan gradilišta, preuzimanje opreme, organiziranje kontrolnih ispitivanja, poduzimanje mjera za otklanjanje nedostataka, kontrolu trošenja sredstava tijekom i nakon izvođenja radova, pregled građevinske knjige i situacija, obračun nepredviđenih i naknadnih radova, razni izvještaji i analize, održavanja ugovorenih rokova, kompletiranje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled te obavljanje drugih poslova ako je za to ovlašten od naručitelja.


Savjetovanje

Našim klijentima pružamo stručno savjetovanje ili konzalting u području elektrotehnike kod izgradnje građevina u cilju savjetovanja investitora sa predlaganjem najboljih i optimalnih rješenja, zaštite investitora, kontrole kvalitete gradnje i kontrole količina te kvalitete ugrađene opreme.

Konzalting uključuje financijsko i tehničko savjetovanje u vezi s projektiranjem, građenjem, uporabom građevina; odabir, povezivanje i usklađivanje rada projektanata, nadzornih inženjera i izvođača radova; pribavljanje, ishođenje ili izrada dokumenata, analiza, studija, elaborata i drugih dokumenata potrebnih za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta; pribavljanje svih dokumenata, dokumentacije dokaza kvalitete i sklapanje svih pravnih poslova potrebnih za nabavku opreme te obavljanje radnji koje je izvođač dužan obavljati tijekom građenja građevine; osiguravanje svih potrebnih predradnji i radnji do uspješno provedenog tehničkog pregleda i primopredaje građevine.

Kontakt

Projekta d.o.o.

za projektiranje, inženjering i usluge
Bogoslava Šuleka 29
47000 Karlovac

Tel. +385 47 414 157
Fax: +385 47 414 158
E-mail:
web: www.projekta-karlovac.hr